Algemene voorwaarden

van dienstverlening door Renie Rieffe

Algemene voorwaarden

van dienstverlening door Renie Rieffe

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

Renie Rieffe / Renergetica

Kerkeind 18
4241 XB Arkel
Telefoon: 06-10571031
E-mail: renie@renierieffe.nl  & renergetica@live.nl
Web: www.renierieffe.nl & www.renergetica.nl
KvK: 20118189 – Iban: NL61 INGB 0002950244
BTW-nummer: NL.1403.64.468.B.01

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Renie Rieffe / Renergetica de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Algemeen

 1. Renie Rieffe / Renergetica is een eenmansbedrijf, kantoorhoudend te Arkel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20118189.
 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
 • opdrachtnemer: Renie Rieffe / Renergetica

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Renie Rieffe.

 1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3.  Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte c.q. opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.
 4. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.
 5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Inspanningsverplichting

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtgever het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Uiteraard is de AVG van toepassing.

Artikel 7. Auteursrecht

Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalige publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

Artikel 8. Werken voor derden

Voor zover de uitvoering van de opdracht dit vereist heeft Renie Rieffe het recht bepaalde activiteiten door derden te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.

Artikel 9. Annuleringsregeling

De overeenkomst kan op elk moment door één der partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of het door opdrachtgever reeds verrichte voorwerk.

Artikel 10. Facturering

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen. Na overschrijding daarvan volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heeft Renie Rieffe het recht om meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.

Artikel 11. Garantieregeling

De dienstverlening wordt afgerond met een schriftelijke evaluatie. Meent de klant echter dat in de twaalf maanden volgend op de training of begeleiding dat mijn inspanningen niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat mij dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet reis-/verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden per ommegaande terug gestort.

Artikel 12. Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de dienstverlening, dan ga ik er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de uitvoerder. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan vraag ik u binnen zeven dagen de klacht schriftelijk tot mij richt. Uw klacht wordt in behandeling genomen. Hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan en ontvangt u binnen 30 dagen een schriftelijke reactie. Zo nodig kan de termijn met 30 dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtenbehandeling iet tevreden wan wijzen wij in overleg met u een onafhankelijke derde aan die uw klacht onderzoekt en daarover een voor ons bindend advies uitbrengt, in afschrift aan u. De kosten zijn voor Renie Rieffe. Betreft aangelegenheden Renergetica is de wkkgz van toepassing.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdrachtgever, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alles van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van gebruiker, tenzij door de partijen wordt overeengekomen dat een geschil door arbitrage of op andere wijze zal worden beslecht. Gebruiker heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Vraag vrijbijvend offerte!

Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB  Arkel
Telefoon: 06 10 57 10 31

Geregistreerd opleider

Renie Rieffe is een bij SCOOR/RMZO geregistreerd opleider en als docent geregistreerd bij het CRKBO.