Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

arbozorgsysteem

Arbozorgsysteem

'Samen zorg voor elkaar'

De Arbowet als wettelijke basis en praktische arbotools voor de aanpak ervan, zoals de verplichte RI&E vormen de start van dit programma.
Een vaak gehoorde uitspraak in organisaties is ‘tsja arbo en verzuim moeten we er ook nog bij doen’ en dat komt over als een onderwerp waar de fut uit is en omdat het moet. Logisch dat het dan naar de achtergrond schuift.
Ik ondersteun graag ‘op maat’ met het aan de slag gaan met het onderwerp ‘arbo’ door het nuttig en leuk te laten zijn. Hoe zou het zijn om al die termen achterwege te laten en te doen waar je energie van krijgt en aan wil pakken zoals :

 • Contact onderhouden met de medewerkers omdat ze een belangrijke voorwaarde zijn voor het goed functioneren van de organisatie
 • Medewerkers begeleiden en motiveren zowel tijdens het werk als bij arbeidsongeschiktheid als voor het voorkomen van uitval
 • Samen checken of medewerkers veilig en gezond kunnen werken zodat ze het naar hun zin hebben en zo min mogelijk risico’s lopen zoals de RI&E is bedoeld
 • De arbodienstverlening c.q. bedrijfsarts effectief inzetten als belangrijke adviseur voor de organisatie en zijn medewerkers
 • De preventiemedewerker de linking pin te laten zijn in het complex van processen en voorwaarden te scheppen om een optimale bijdrage te leveren
 • Werkdruk terugbrengen naar een voor ieder hanteerbare manier van werken waarbij er ruimte is voor expansie, contractie en perioden van stabiliteit
 • Voorkomen van burn - en bore-out. Het duurt jaren voordat je dat hebt veroorzaakt en net zoveel tijd voordat je daar uit komt. Zaak dus om bestaande kennis hierover toe te passen.

Arbo is een groot en complex onderwerp waarin heel veel kansen te benutten zijn. Zullen we aan de slag gaan en het zo eenvoudig mogelijk houden! In plaats van er alleen veel over te praten?

Doelgroep: OR-leden / bestuurder / HRM

Vertrouwenspersoon

Bij ongewenst gedrag is het belangrijk dat een medewerker bij een externe professional terecht kan voor opvang, begeleiding en eventueel bemiddeling.

Mijn uitgangspunten zijn laagdrempelig, zorgvuldig, objectief, anoniem , vertrouwelijk, werk gerelateerd en als  ongewenste gedrag invloed heeft op het functioneren en werkplezier van betrokkene. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

vertrouwenspersoon
coaching zieke werknemers

Coaching van arbeidsongeschikte medewerkers en medewerkers die dreigen uit te vallen

Bij langdurige arbeidsongeschikt of dreigend uitval van een medewerker helpt begeleiding op maat uitstekend. Enerzijds om zo spoedig mogelijk te re-integreren op een manier die past bij de medewerker, team en omstandigheden. Anderzijds helpt begeleiding op maat om een ziekmelding te voorkomen met name als het gaat om ‘grijs en/of zwart’ verzuim. Gehoord, gezien, gesteund en gewaardeerd worden zijn universele waarden en daar is vaak geen tijd voor bij de manager of HRM/P&O.

 

Ik richt me op bewustwording en het in contact komen met zichzelf en de eigen verantwoordelijkheid, zonder oordeel en met veel reflectie. Samen en op maat nagaan wat er op enige moment aan de orde is om aan te bieden, bewust te maken, in beweging te zetten, zichzelf te laten ontdekken, te steunen en weer los te laten. Mijn kracht is ook dat ik snel tot de kern kom en een no nonse aanpak heb op een sympathieke manier.
Klachten waar ik veel mee werk zijn burn out, paniekaanvallen, stress, conflict, depressief, concentratieverlies, grenzeloos, pesten en gepest worden, negatieve gedachten e.d.

Vaak is een meningsverschil of conflict aanleiding voor een ziekmelding en die zal dan zo snel mogelijk opgepakt kunnen worden om tot afspraken te komen.

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. In de praktijk betekent dit werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De preventiemedewerker heeft daar specifieke kennis en ervaring voor nodig en vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
 • Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

preventiemedewerker
contract arbodienst

Contract met de arbodienstverlener

Op basis van een programma van eisen het contract met de arbodienst aangaan waarbij alle belanghebbenden (bestuurder, MT en OR) in het proces zijn betrokken. Het kunnen omgaan met verschillende belangen speelt hierbij altijd een rol.  Er zijn diverse mogelijkheden om behulpzaam te zijn bij diverse fases van dit proces. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Verzuimbegeleiding

Bij langdurige arbeidsongeschikt is begeleiding op maat buitengewoon van belang. Vaak hebben de manager of HR hier geen tijd of gelegenheid voor. Uitbesteding is dan en optie om te zorgen dat het contact wordt onderhouden op een manier die ondersteunend is aan de re-integratie. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

verzuimbegeleiding
Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, persten en werkdruk. De zorgplicht van de werkgever is een ingewikkelde zaak waarbij werkdruk om een heel eigen aanpak vraagt. Een zo eenvoudige aanpak hanteren om te voldoen als eindverantwoordelijke en te zorgen dat werknemers hier zelf zoveel mogelijk in kunnen doen en voorkomen. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Gelijk(waardige)e behandeling mannen / vrouwen

Dat doen we toch!  denken heel veel organisaties. Wat wordt er nu precies mee bedoeld? Deze vraag is ook niet eenvoudig te beantwoorden. De  ervaring en beleving onderzoeken en daar afspraken over maken die draagvlak hebben. Dat is een mooie start en begin om dit onderwerp in de loop van de tijd te ontwikkelen. Verder zijn er meer vormen van gelijk(waardig)e behandeling die hier onderdeel van uit kunnen maken. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

gelijke behandeling

Vraag vrijbijvend offerte!

Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB  Arkel
Telefoon: 06 10 57 10 31

Geregistreerd opleider

Renie Rieffe is een bij SCOOR/RMZO geregistreerd opleider en als docent geregistreerd bij het CRKBO.